กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวรผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปรศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปรศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทกรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่ามรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ