กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานรศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.(พิเศษ) ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์ คณบดีคณะอัญมณีศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.เลิศชัย จิตร์อารีคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิตคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ. ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงอาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พาผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ