กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงนายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายอรุณเกียรติ จันทร์ส่งแสงอาจารย์คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงลัดดา เชิดชมกลิ่นกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปเกศิณี ศิริสุนทรไพบุลย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการU2T ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการโคร
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวชนกสุดา คาทาศรีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวกัณทิมา พุทธศาสน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวอัญชลี จิตรปราณีนักศึกษา สาชาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานนางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานนางสาวอรสา อ่อนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานผศ. ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากรผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานผศ. สุทธินันท์ โสตวิถีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานผศ. ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ