กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวบุปผา ภูมิพื้นผลบรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ. รำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปรศ.สุรีย์พร พานิชอัตราคณะวิทยาการจัดการ
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวณัฐรดา แฮคำอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ. รำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวรผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงนายสงกรานต์ ปลื้มปรีดาพรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายเจษฎา คนสอาดนักศึกษาคระครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายอดิเทพ ชัยสังข์อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสิทธิชัย ศรีเจริญประมง
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวนงลักษณ์ วิชัยรัมย์อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายทรงศักดิ์ สาวันดีครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายธีรวุฒิ สุทธิประภานักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาบริการฯ ม.รภ.รำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติคณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ