กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวชมจันทร์ รักษาพรตหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวชมจันทร์ รักษาพรตหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงผศ.สุทธินันท์ โสตวิถีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการสำนักบริการวิชาการ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายจำลอง ชลมรรคนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทนิคพิจิตร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญสมศักดิ์ พลอยส่งพรสุข--
ขอพระองค์ทรงพระเจริญสมศักดิ์ พลอยส่งพรสุข--
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงปฐมพงษ์ กางศรี --
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปงามตา กางศรี --
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปธนัชสิกานต์ พลอยส่งพรสุข--
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายเอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวภาวิณี เปรื่องปราชญ์และครอบครัวนักศึกษาปริญญาเอก สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวเอมมิกา อุ่นแก้วนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายอภิสิทธิ์ ชูเผ่าพันธุ์นักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะทคณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพ
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.วราลี ถนอมชาติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปผศ.วราลี ถนอมชาติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ