กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายณพล วงศ์ชัยนักประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายกฤติเดช มงคลกิจหัวหน้างานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายอนุพงษ์ กูลนรานักวิชาการสำนักงานอธิการบดี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์นักศึกษามหาวิทยาลัยนี้เรียนที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายธนพิสิฐ จรัสแสงจิระโชติอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวพรพิมล สงกระสันต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวปิยะพรรณ มีสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวรัชนี แก้วขาวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปภัทรา ศรีสุโขผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปกฤตติยา สัตย์พานิช อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวอุมาพร พงษ์วัฒนธรรมเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายอาทร สกุลวรกิจผู้ช่วยศาสตรา​จารย์​คณะวิทยาศาสตร์​ฯ
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงนางป๊อก รักษาพรต
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายเชิด รักษาพรต
ขอพระองค์ทรงพระเจริญเด็กหญิงโศจิรัตน์ หล่ำเรือง

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ