กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวอณิชา เสือสกุลสมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวชนกสุดา ทาศรีสมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวชนกสุดา ทาศรีสมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวอรปรียา ดาราศรสมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวสุกัลย์ญา วิสิทธิวงษ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายกิตติภณ หัดประโคน-กองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายกิตติภณ หัดประโคน-กองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายพัชรพล ปิ่นแก้วประธานสภานักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวอาภาพัชร์ สมสนิทนักศึกษาองค์การนักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนายพีรพล หมันเทศมันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายธนวินท์ อารีเพื่อนนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปAdi Shakedอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายพรชัย เหลืองวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายอธิพงศ์ กอประเสริฐสุดนักประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงนายอังคาร คำจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ