กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญจักรวรรดิ กิ่งส้มกลางอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญอาจารย์อรรถกร คำฉัตรหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก คำฉัตรหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวกนกวรรณ วารีเขตต์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาววรรณวิษา สินสุวรรณหัวหน้างานฝ่ายชมรมองค์การนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายพงศกร เยี่ยมรัมย์ประธานชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีฯคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนิศากร หวลจิตร์อาจารย์คณะครุศาสตร์
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาว พันพัสสา ฉำโสดกองการพัฒนาการศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนายธีรศักดิ์ อินทสุวรรณนักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวธัญจิตรา แซ่คู--
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวนรินทร ทองแสนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไฟพรรณี
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวอัญชลี จิตรปราณีหัวหน้าฝ่ายพยาบาล องค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญแต่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนางสาวปลายฟ้า สุขสิงห์สมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญนางสาวธัญญารัตน์ จิตตประกอบสมาชิกองค์การนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 113 คน จำนวน 8 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ